Ранка Грчева

Д-р Ранка Грчева е вонреден професор по предметите: додипломски студии Германска книжевност 1 и 2 и постдипломска настава: Развојните тенденции на германскиот роман 

Елeктронска пошта: grcevа[email protected]аil.com 

Магистратура: Немачка кљижевност у македонским књижевним часописима од 1994 до 1980 година. (Германската книжевност во македонските книжевни списанија од 1944 до 1980 година), изработена под менторство на проф. д-р Миљан Мојашевиќ и проф. д-р Гане Тодоровски и одбранета на Филолошкиот факултет во Белград, 1984, 

Докторат: Мотивот љубов во “Волшебниот рид” и “Тристан” од Томас Ман, одбранет на Филолошкиот факултет во Скопје, 1996 


Избор на библиографски единици 

Трудови: 

Субјективизмот и бегство од светот како творечки принципи во делото на Криста Волф, Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје, кн. 23, Скопје, 1997, стр.367-374 

Die Rolle der deutschsprаchigen Literаtur und die Entwicklung der Germаnistik in Mаkedonien. Predavawe odr`ano na Vtorata germansko-makedonska konferencija 29.11. - 01.12.2001 god. vo Jena, SR Germanija 

На Георг Бихнер не му било здодевно, а сепак ја создаде комедијата "Леонс и Лена", Годишен зборник на Филолошкиот факултет, кн. 24, Скопје, 1998, стр.391-400 

Predgovor kon prevodot na zbirkata poezija Fridrih Helderlin: Diotima, Skopje, Na{a kniga, 2002, 130 str. 

Гинтер Грас: Од Лимениот бараба до Нобеловите фанфари. Наше писмо, весник за литература и култура, септември-октомври, Скопје, 1999 

Историско општествениот супстрат и неговата обработка во делото на Хајнрих Бел. Годишен зборник на Филолошкиот факултет, Скопје, 1999, стр. 133-142 

Романот "Погледите на еден кловн" од Хајнрих Бол, можност за проверка на совеста на нацијата, Скопје, Годишен зборник на филолошкиот факултет, 1999, стр. 143-151 

Германски превод на романот "Времето на козите" од Луан Старова од интеркултуролошки аспект, Зборник трудови од Германско-македонската конференција, одржана од 16-19.08.2000 во Охрид (предадено во печат) 

,,Qubovta kako narativna “politika” kaj Tomas Man, Skopje, Filolo{ki fakultet 2001. 
Goethe bei den Mаkedoniern seit 1945. Godi{en zbornik na Filolo{kiot fakultet, Skopje 2001, str. 127-135. 

Преводи: 

1. Кунце, Рајнер:Поезија. Избор, превод и поговор Ранка Грчева. Струга, СВП, 2000, 225 стр. 

2. Мајсторски раскази од германско-јазичното подрачје. Избор, предговор, превод и координатор на преведувачкиот тим: Ранка Грчева. Скопје, Сигмапрес 2000, 184 стр. 

Гете/Шилер: Балади. Препев: Ранка Грчева и Зорица Симовска. Скопје, Сигмапрес 2000, 115 стр. 

Јохан Будер: Играта на месечевата девојка. Скопје, Сигмапрес 2001, 105 стр. 

Neiska`livo e sevo ova, o bo`e. Kon poezijata i poetikata na Georg Trakl. Skopje. Na{e pismo, mart-april 2001, str.18-19 

Georg Bihner: Vojcek. Prevod napraven za Dramski teatar, Skopje 2002 

Peter Rau: Ideite za traen mir na Imanuel Kant. Obid za aktuelno tolkuvawe. (zaedno so Emina Avdi} i Ana Foteva). Skopje, Sigmapres 2002, 87 str. 

Fridrih Helderlin. Diotima. Skopje, Na{a kniga 2002, 127 str. 

Prevodi na Bogomil \uzel za Makedonsko-germanskata konferencija vo Jena zaedno so prof.d-r Petar Rau 

Ulkrih Brojh: Oblici za odbele`uvawe na intertekstualnosta, Prevod napraven za proektot HESP,2002, (22 str.).

No articles found