Ханс Георг Гадамер

Ханс-Горг Гадамер (Gadamer, Hans-Georg [1900-2002] ) 
Германски филозоф, ученик на Николај Хартман (Nicolai Hartmman). Во Вистина и Метод (Wahrheit und Methode, Grundzuge einer philosophischen Hermaneutik [Truth and Method], 1960),Филозофска Херменефтика, (Philosophical Hermeneutics, 1977), Разумот во добата на науката, (Reason in the Age of Science, 1983), Гадамер развива херменефтика според која значењето на секој текст е функција од историските ситуации (околности), како на авторот, така и на толкувачот. Бидејќи секое читање е сместено во сопствен контекст, ниту едно читање не нуди целосно или крајно толкување на текстот; виртуелниот дијалог продолжува до бескрај.

Прикажи # 
Наслов Created Date Посети
ФИЛОЗОФСКА ХЕРМЕНЕВТИКА 23 Април 2013 18293