Ана Вељаноска

Ана Вељаноска (Скопје, 1982). Дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” – Скопје на Катедрата за општа и компаративна книжевност со американски студии. Има положено испити за педагошко-психолошка и методска доквалификација. Запишана е на посдипломски студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје, насока: наука за книжевност. Посетува настава во Истражувачки центар за родови студии, Институт „Евро-Балкан” - Школа за род и политика. 
Пишува поезија и проза, меѓутоа нема објавувано досега.