Ангелина Бановиќ Марковска

Ангелина Бановиќ-Марковска (1966, Скопје, Македонија), доктор по филолошки науки: Ph.D (2002); MA (1999). 
Истражува во областите: литературна теорија, културологија, семиологија. Проучува философија и антропологија. Учествува на меѓународни симпозиуми и научни конференции. Повремено пишува и уметничка проза. 
Од 1998 до 2003 год. е уредник на рубриката Критика во двојазичното електронско списание за литература, визуелни уметности, музика и театар – Блесок/Shine (www.blesok.com.mk). 
Автор е на книгите

1. Интерпретативни стратегии
теориско-критички есеи (Ѓурѓа, Скопје, 1999) 
2. Ликови-антагонисти
 (Магор, Скопје, 2001) 
3. Хипертекстуални дијалози 
(понудено за публикување 2003) 
E-mail
: [email protected] 
[email protected]