Ели Василевска

Ели Василевска, филолог по општа и компаративна книжевност, со американски студии како втор главен предмет. 
Работела како хонорарен преведувач (од македонски на англиски јазик) - превод на книгата „МАКЕДОНИЈА - Еколошки Атлас“, 2007; и како стручен консултант во проектот „Еко Село во Р. М.“, организиран од НВО Енвиронмент Елит Груп - ЕЕГ, кофинансиран од Министерство за животна средина и просторно планирање. (Сертификат, 14.10.2007