Линда Хачион

Линда Хачион е канадски „интелектуално промискуитетен“ академик; пишува на полињата на литературна теорија и критика, операта и канадските културолошки студии.