Маја Бојаџиевска

Д-р Маја Бојаџиевска , доцент по предметот Општа и компаративна книжевност (Увод во книжевноста и Роман на 20 век). Магистрира на Универзитетот во Белград, докторира на Универзитетот во Скопје. Член на Друштвото на компаратистите на Македонија. Уредник на издавачката куќа "Сигмапрес" - Скопје. Учесник во мобилниот проект во рамките на ТЕМПУС Програмата, Париз 1997 и на неколку научно-истражувачки проекти (Теорија на романот, Теорија на интертекстуалноста, Имагинарното и жената). 
Книги: Андрогин, утопија на совршениот пол (митокритички есеј), Скопје: Сигмапрес, 1999. Говори англиски и француски јазик. 
Има објавено повеќе студии од областа на митокритиката, гинокритиката, толкувањето на библиските текстови и на романот.

No articles found