Марија Ѓорѓиева

Марија Ѓорѓиева, магистер по Општа и компаративна книжевниост. Магистрирала со тезата, Моделите на интертекстуалноста во романот. Објавува есеи во периодиката. Прведува од руски и англиски јазик. Член е на Здружението на компаратисти и Бордот на детските Рацинови средби во Велес.