Наташа Атанасова

Наташа Атанасова (1987). Апсолвент на катедрата за Општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Преведува од српски, хрватски и англиски јазик.