ИНТЕРСЕМИОТИЧКА ТРАНСПОЗИЦИЈА: ПОЕТСКИ ЕКФРАЗИС ИЛИ СЛИКИ НАСЛИКАНИ СО ЗБОРОВИ

II LANDSCAPE WITH THE FALL OF ICARUS

According to Brueghel
when Icarus fell
it was spring

a farmer was ploughing
his field
the whole pageantry

of the year was
awake tingling
near

the edge of the sea
concerned
with itself

sweating in the sun
that melted
the wings' wax

unsignificantly
off the coast
there was

a splash quite unnoticed
this was
Icarus drowning

          Пред да дојдеме до анализирање на односот помеѓу оваа песна и сликата која  претходи  значајно е да посочиме неколку интересни податоци поврзани со ремек делото на фламанскиот мајстор. Имено, самата слика Пејзаж со падот и Икар претставува интерсемиотичка транспозиција, илустрација на стиховите посветени на Икар од осмата книга на Преобразбите на Овидиј кои гласат:

Рибар ги виде дур с трепетна јадица ловеше риба,
овчар со стап ги виде и орач потпрен на рало;
сосем стаписани беа, веруваа дека се бози
тие што можат да летаат така низ воздухот ширен (8, 224- 227).
..................................................
„ Момчето тогаш на смелиот лет да се радува почна,
вождот го напушти свој и од силен копнеж по небо
летна повисоко. Блискоста пак на жаркото сонце
миризливиот восок, што врзува перја, го смекна;
Восокот веќе се стопи, тој мавта со голите раце,
нема со што да лета, ни воздух да заграби може;
напразно момчеро с усни извикува татково име,
синото море го голтна и име доби по него (8, 231-237). [15]